شـما چــه کسی را تحسیـن می کنید؟

مقدمه : اگر بخواهید روابط خوب و حسنه ای را با افراد جامعه شکل بدهید و مهارت های اجتماعی خود را افزایش دهید، باید از دیگران کمتر انتقاد کنید و بیشتر آنها را تحسین کنید. شاید بگوئید فرد مورد نظر خصوصیت خوبی ندارد که بخواهم ازش تعریف کنم، اما در رفتارهای هر شخص، حتماً ویژگیادامه مطلب

اصول و ارزش های کار تیمی

مقدمه : امروزه « تیم » و « گروه » دو واژه­ای هستند که توسط انسان مدرن، بیش از گذشته مورد استفاده قرار داده است. در گذشته دو برادر در کارگاه دوچرخه سازی خودشان، توانستند که « پرنده رایت » را خلق کنند، اما بوئینگ ۷۴۷ پروژه­ای بود که بودجه اولیه آن یک میلیارد دلارادامه مطلب

بذرهای موفقیت = هدف گذاری

آیا شما برای سال های آینده خود، هدف های مشخص و مکتوب دارید؟ هدفی که نوشته نشود، فقط رویا و آرزویی شیرین و دست نیافتنی خواهد بود. زندگی شما تنها زمانی عالی خواهد شد که به طور واضح مشخص کنید، چه می خواهید. تعیین کنید که در هر حوزه کلیدی از زندگی یتان( حوزه توانمندسازی،ادامه مطلب

برنامه ریزی برای انتخاب شغل فرزندان

در این مقاله روی سخنم با اولیــا دانـش آموزان هست، کسانی که تدارک رشد و بالندگی فرزندانشان، دغدغه دائمی آنها است و هنوز هم توصیه ها و انتخاب های آگاهانه و یا نا آگانه آنها، اثر مستقیم و اساسی در موفقیت و یا ناکامی فرزندانشان در زندگی آینده آنها دارد. یکی از وظایف مهم اولیاء،ادامه مطلب

error: